Whatever will be, will be

بعضی از قطعه‌ها، معصومند. مثل همین قطعه.

برای دوستانی که قطعه های قدیمی انگلیسی دوست دارند:

نام قطعه: Whatever will be, will be
خواننده:‌Doris Day
نقاشی اثر:‌ Pierre-Auguste Renoir

دانلود کنید.