تکنیک ۹, آیا قدرت تمایل و نگاه کردن مرد به زن های دیگر را باید جدی گرفت؟