intouchables

گاهی فقط نیازمند یک ناجی هستیم، تا زندگی خمود و بی‌روح خود را تغییر دهیم. انسانی که با دنیایی انرژی مثبت فضای سرد و خاموش ما را پرنور و سرشار از گرما خواهد نمود.

لینک فیلم در سایت imdb