Forrest Gump

زندگی هر انسانی به گونه ای خاص آغاز می شود،پر از رنج ها،نا کامی ها و چالش های زیاد،اما آنچه که سرنوشت آدمی را مشخص می سازد ،نوع شروع آن نیست،بلکه تلاشی است که در ادامه آن برای بهبود ساختن آن می کشد.