A street cat named Bob

اتفاقات، آدمها و هرچیزی که در مسیر زندگی ما قرار میگیرد، می‌تواند بهانه‌ای باشد، برای تغییر… برای بهتر زیستن…

به اتفاقات و هرآنچه سر راه زندگیمان قرار میگیرد، بیشتر توجه کنیم.

لینک فیلم در imdb:
www.imdb.com/title/tt3606888/