۵۷ سال اختلاف سنی

دنیای متفاوت منی که عمری را گذرانده ام، و جهان تویی که در آغاز زندگی هستی، چقدر میتواند باعث تفاوت ادراکات ما باشد ولی هردوی ما در یک چیز مشترکیم، در حس شادی و اندوه، هر دوی ما خاطراتی داشته ام که ما را خوشحال کرده اند و ما را اندوهگین ساخته اند. زندگی را زندگی کن.