۵۰۰ days of summer

روابط ساده هستند یا پیچیده؟ ۵۰۰ روز از تابستان، در عین سادگی، یک رابطه پیچیده را به تصویر میکشد.