۲۸۶۷ کلمه دانایی!

نویسنده: باربرا آن‌کیفر
مترجم: زهده زاهدی
ناشر: آینده درخشان

راه و رسم زندگی گاهی در همین جملات و کلمات است، که شاید باید هر روز تکرار شود.