گیتار

گاهی به آخر خط میرسی و همه تو را جواب میکنند که تو وقت چندانی نخواهی داشت،اما، ناگهان تغییر روش زندگی پیامدهایی باورنکردنی برایت به همراه خواهد داشت.

لینک فیلم در imdb