کوکو شنل

هیچ اسمی در دنیا ماندگار نمانده‌ است، جز آنکه در پس آن انسان سختکوش، پرانگیزه و خلاق وجود داشته است.

لینک فیلم در سایت imdb