هفت عادت مردمان موثر

در این کتاب، هفت عادت یک سیر تحولی را از رشد شخصی (سه عادت اول) تا کار گروهی/ همکاری / ارتباطات (سه عادت بعد) به دوباره سازی همه عادات (عادت هفت) طی می کنند.

نویسنده کتاب: استفان کاوی
مترجم: گیتی خوشدل