تکنیک شماره ۶٫ ویژگی افراد موفق و ناموفق

آیا با ویژگی های فردی افراد موفق و ناموفق آشنا هستید؟ آیا خود شما فرد موفقی هستید یا ناموفق؟