مسجد نصیرالملک

این بنا ملقب به نصیر الملک شیراز فرزند میرزا علی‌اکبر عوامل مؤثر حاکم وقت فارس بنای مسجد را در تاریخ ۱۲۹۴ آغاز و در تاریخ ۱۳۰۵ به پایان برسانید که به معماری میرزا محمد حسن و محمد رضا ساخته شده است.

اطلاعات بیشتر در مورد مسجد نصیرالملک:
https://fa.wikipedia.org/wiki/مسجد_نصیرالملک/