مجسمه چوبی

مجسمه چوبی اثر مایکل آلفانو امریکایی، که اعتقاد دارد آثار هنری باید تجلی بخش و یادآور تجربیات زندگی افراد باشند.