مثل مردها فکر کنید، مثل زن‌ها رفتار کنید.

کتابی که به زنان و مردان در جهت رسیدن به یک رابطه استوار ،مداوم و متعهد کمک میکند.