شفای زندگی

زندگی هر یک از ما دارای تجربه‌های تلخ و شیرینی است، گاهی روزهای متمادی تجربیات تلخ ما را آزار میدهند و ذهن ما را مشغول می‌سازند، باید بخشید، باید گذر کرد و به مسیر خود ادامه داد.

نویسنده: لوییز هی
مترجم: گیتی خوشدل
نشر: پیکان

%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8