سنگفرش هر خیابان از طلاست.

نویسنده: کیم وو چونگ
پ.ن: این کتاب در انتشارات مختلفی به چاپ رسیده است.