زندگی را شکلات کنیم.

برگرفته از کتاب:

هر روزش آغازی دوباره بود؛ برای استفاده از فرصت¬ها و جبران گذشته… زندگی زیباست؛ به سادگی و لطافت شبنمی نشسته بر برگی سبز و با اندکی زبری؛ به زبری حاشیه¬های برگ گل رُز… اما با دورنمایی زیبا و فراموش نشدنی؛ با صحنه¬هایی رنگارنگ و دل¬نشین، بی¬سایه، بی¬غم و با اندکی پستی و بلندی….