رازهای موفقیت در زندگی

رازهای موفقیت در زندگی
منصوره صفایی
نشر بهزاد

یکی از عظیم ترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید
چگونه آرمان ها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدائید و همواره آرزویی را تصور کنید که صادقانه می خواهید نه آن چرا که فکر می کنید شاید بتوان بدست آورید

این کتاب رازهایی را در مورد موفقیت در زندگی به شما می‌آموزد که با آنها می‌توانید زندگی خود را متحول سازید و به زندگی ایده‌ال و موفق دست یابید.