ذهن زیبا

اگر این فیلم را ندیده باشین، به احتمال زیاد اسمش را شنیدین.

فیلمی تاثیر گذار از یک نابغه‌ی ریاضی