دختر افغان ١٩٨۴

دختر افعان، دومین عکس معروف جهان است که توسط نقاش مجله معروف نشنال جیوگرافی گرفته شده است. در سال ٢٠٠٢ این دختر شناسایی شد و عکاس آن لقب داوینچی گرفت و این دختر افغان لقب مونالیزا را با این پرتره از آن خود کرد.