دختری با گوشواره مروارید

دختری با گوشواره مروارید، اثر نقاش معروف هلندی، یوهانس ورمر