خانه سبدی

رویایی که به حقیقت تبدیل شد. زمانی که “دیو”، مدیر شرکت لانگبرگر، رویایی داشتن شرکت و ساختمانی که به شکل سبد، که تولید اصلی این شرکت محسوب میشه را در سر داشت، نه کارمندان و نه حتی مهندسین معمار ایده‌ی او را جدی نگرفتند و حتی به ایده‌اش خندیدند. اما “لانگبرگر” با جدیتی که در این رویا داشت، تسلیم نشد و این رویا به حقیقت تبدیل شد.

خانه‌ی سبدی، در اُهایو، امریکا