تکنیک شماره ۷، در رابطه از چه الفاظی استفاده کنیم؟

در رابطه از چه الفاظی استفاده کنیم ؟