تکنیک ۱۰, شادی یک امر اخلاقی است.

اهمیت شاد رفتار کردن در روابط انسانی چقدر است؟

تکنیک شماره ۱۰ را تماشا کنید.