تکنیک ۸, آیا ارتباطی بین خندیدن و ازدواج موفق است؟

تکنیک شماره ۸ قاصدک را ببینید و ببینید ارتباطی بین خندیدن و ازدواج موفق است یا نه؟