تکنیک شماره ۵٫ وقتی در رابطه دچار بحران می‌شوید چه می‌کنید؟

تکنیک شماره ۵ شما را با عکس العمل های مختلف در بحران و چگونگی کنترل عکس العمل ها آشنا می کند.