تو مرا نمیفهمی!

گاهی هر چقدر میخواهیم با فرد مقابل ارتباط بر قرار کنیم،امکان پذیر نیست،او سخنی میگوید و ما حرف دیگری میزنیم و هر یک ما ادراک متفاوتی از یکدیگر داریم و تنش ها بالا میگیرید و هر دو خسته و ….