تمرینات‌مان را تا کی و تا کجا باید ادامه دهیم؟

بارها از من می پرسند ، تمرینات و برنامه های مان را تا کی و تا کجا باید ادامه دهیم.این سوال تنها یک پاسخ دارد..برای همیشه! رسیدن به هر موقعیتی تلاشی منظم و بی وقفه نیاز دارد و انگیزه سازی مداوم، هر زمانی آنرا قطع کنی، از همان جا خاموشی آغاز میشود، خود شناسی تلاشی است پایان ناپذیر.