تجسم خلاق

کتاب تجسم خلاق مقدمه و تمرینیبرای هنر استفاده از اترژی ذهنی برای ایجاد تحول ، بهبود سلامت و زیبایی و توانگری و ثروت و روابط دلخواه و بر آوردن همه ی خواسته ها وآرزوهاست …

نویسنده: شاکتی گوآین
مترجم: گیتی خوشدل
نشر: روشنگران