به دنبال خوشبختی

یقیناً انسانی به هدف خواهد رسید، که لحظه‌ای دست از تلاش برندارد، بدون تجربه‌های تلخ، مزه شیرین پیروزی و موفقیت امکان پذیر نخواهد بود.

لینک فیلم در سایت imdb