ان.ال.پی و رمز موفقیت در مدیریت و رهبری

کتاب پیشنهادی قاصدک برای افرادی که به دنبال موفقیت هستند.