از کنار انسان‌ها بی‌تفاوت عبور نکن

از کنار انسانها بی تفاوت عبور نکن، همه ما موجودات ضعیفی هستیم که به توجه و عشق انسانی نیازمندیم، زمانی که خالصانه جسم و روحت را در خدمت دیگران بکار گیری شادی آنها تو را به ادراک و آگاهی ژرفی سوق خواهد داد و تو از بینش برتری برخوردار خواهی شد و انسانی بینهایت ارزشمند.