اثر هنری

نقاشی بالا اثر رکوننکو ولنتین، هنرمند اکراینی که اعتقاد دارن برای یک زندگی خوب و اثر هنری ماندگار، آنچه نیاز داریم، فکر مثبت و حس مثبت است.
این نقاش اعتقاد دارد که میتوان رویاها را به تصویر کشید و یک اثر فانتزی با حسی مثبت ارائه کرد.